เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศไทยต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ โดยเริ่มจากการติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณฝนที่ตก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพเรดาห์ในแต่ละพื้นที่และข้อมูลสังเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ แผนภาพฝนสะสม แผนภาพดัชนีพืชพรรณ และแผนภาพความชื้นในดิน จากนั้นติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางพร้อมกับข้อมูลปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงระดับน้ำทะเลทั้งจากการตรวจวัดจริงและจากการทำนาย เพื่อเป็นการเตรียมรับมือและบริหารจัดการกับความเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำแล้ง และเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสภาพน้ำ ประกอบไปด้วย 7 กลุ่ม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม... »

ภาพฝนสะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

rainfall

แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ย 48 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2540 )

ของเดือน


ดูรายเดือน ดูรวมทั้งปี ของลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด

แผนภาพแสดงการกระจายตัวของฝนปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)

30ปี ดูรายเดือน


สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแยกตามภาค (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)

ดูเฉพาะสถานีที่มีฝนตก

สถานีตรวจวัดอากาศ จำนวน 118 สถานี ทั่วประเทศไทย (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)

กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาร์เชียงราย รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ลำพูน รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์น่าน รัศมี 120 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์น่าน รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์พิษณุโลก รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์เพชรบูรณ์ รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ขอนแก่น รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สกลนคร รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สุรินทร์ รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์อุบลราชธานี รัศมี 120 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ชัยนาท รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์นครนายก รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สุวรรณภูมิ รัศมี 120 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สุวรรณภูมิ รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ระยอง รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สมุทรสงคราม รัศมี 120 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สมุทรสงคราม รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์หัวหิน รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ชุมพร รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สุราษฎร์ธานี รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ภูเก็ต รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ภูเก็ต รัศมี 120 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์กระบี่ รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สงขลา รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์นราธิวาส รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMTกรมฝนหลวงการบินและการเกษตร

เรดาร์อมก๋อย รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์พิมาย รัศมี 160 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์สัตหีบ รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ตาคลี รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์พนม รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ

เรดาร์หนองจอก รัศมี 90 กม.

แสดงเวลาเป็น Local

เรดาร์หนองแขม

แสดงเวลาเป็น Local

แผนภาพฝนสะสมรายวัน

ค่าดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียม TERRA และ AQUA
จัดทำโดย USDA.
ค่าความชื้นในดิน
จัดทำโดย USDA.
ปริมาณและการกระจายตัวของฝน
จัดทำโดย USDA.
แผนภาพติดตามพื้นที่ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบโมดิส (MOD13Q1)
จัดทำโดย สสนก.
ข้อมูลฝนดาวเทียมที่ผ่านการปรับแก้ความเอนเอียงแล้ว
จัดทำโดย ขอขอบคุณ JAXA และ University of California, Irvine.
รายงานสภาพของเขื่อนเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน) ล่า สุด 2023-09-24

จัดทำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพของเขื่อนเพื่อการ เก็บรักษาน้ำในประเทศไทย (แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างเขื่อน ปี 2554)
ปริมาณน้ำไหลลง ปริมาตรเก็บกัก ปริมาณน้ำระบาย

ล่าสุด 2023-09-25 (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)

จัดทำโดย กรมชลประทาน
รายงานสภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย

ล่าสุด 2021-04-05 (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)

จัดทำโดย กรมชลประทาน
ระดับน้ำในลำน้ำสำคัญ

(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)

จัดทำโดย สสนก.
ปริมาณฝนและระดับน้ำจากสถานี โทรมาตรขนาดใหญ่

(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)

จัดทำโดย กรมชลประทาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เส้นทางและสภาพน้ำ แสดงปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ย่อ เต็ม | ลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำโขง
(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
ปริมาณและระดับน้ำในแม่น้ำ (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
จัดทำโดย กรมชลประทาน
ปริมาณฝนและระดับน้ำในคลองที่จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพ(ปรับปรุงข้อมูลทุก 15 นาที)
CCTV พื้นที่กทม. ปริมณฑล และลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลระดับน้ำพยากรณ์
ข้อมูลคุณภาพน้ำ


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.