งานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำและอากาศ 20
 1. Bias Correction of Seasonal Rainfall Forecasts of Thailand from General Circulation Model by Using the Ratio of Gamma CDF Parameter Method
 2. Impact of Climate Change Assessment on Agriculture Water Demand in Thailand
 3. ข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ
 4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ต่อการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 5. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบการคาดการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
 6. การวิเคราะห์ความแม่นยำในการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนระยะสั้น สำหรับประเทศไทยจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF
 7. การพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน(UAV) เพื่อการสำรวจ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์น้ำท่วม ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี 2556
 8. ระบบแสดงภาพอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และ ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล..
 9. การศึกษาการพัดพาตะกอนในคลองมหาชัยและคลองหลวง จ.สมุทรสาคร
 10. การวิเคราะห์สภาพการไหลใน คลองมหาชัยและคลองหลวง จ.สมุทรสาคร
 11. Applications of the innovative modelling of urban surface flooding in the UK case studies
 12. Influence of DEM resolution on surface flow network for pluvial urban flooding and simulations of in
 13. Risk Management of Water Resources in Thailand in the Face of Climate Change
 14. Sensitivity Analysis of Surface Runoff Generation for Pluvial Urban Flooding
 15. An Application of Air-Sea Model Components in the Coupled Ocean-Atmosphere-Wave- Sediment Transport (COAWST) Modeling System Over an Indochina Peninsular Sub- region: Impact of high spatiotemporal SST on WRF model in precipitation prediction
 16. Characterization of Landslide Deformations in Three Gorges Area Using Multiple InSAR Data Stacks
 17. Development of 3Di Flood M odel for Ayutthaya City Island
 18. Development of Integrated Water Balance Analysis System
 19. Numerical simulation of Bangkok heavy rainfall with urbanization effects
 20. โครงการปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่นำเข้าเพื่อสนับสนุนการจำลองอุตุนิยมวิทยา (Improvement of Input Spatial Information to Support Meteorological Modeling)
งานวิจัยด้านการเกษตร 0
 • ยังไม่มีข้อมูล

ความรู้ทั่วไป 9
 1. ร้อยปีคลองรังสิต
 2. ผังน้ำเจ้าพระยา
 3. ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
 4. แบบจำลองในการบริหารจัดการน้ำ
 5. การติดตามสภาพอากาศด้วยตนเอง
 6. หนังสือ "แผนที่น้ำระดับจังหวัด"
 7. รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 8. ระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ Internet GIS/MIS 677
 9. Internet GIS and Water Resource Information


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.