แผนภาพคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลบริเวณประเทศไทยจากแบบจำลอง SWAN
Images of significant wave height and direction forecast over Thailand from SWAN model

แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการและเชื่อมโยงกับแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ WRF เพื่อนำข้อมูลคาดการณ์ลมที่ความละเอียดสูงมาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้กับแบบจำลอง SWAN ให้สามารถพยากรณ์คลื่นล่วงหน้าได้ 7 วัน

The SWAN model is derived based on the wave action balance equation with sources and sinks in shallow waters. Hence the model is suitable to apply on the Gulf of Thailand where the average depth is approximately 45 metres. The atmospheric forcing is derived from the predicted results of WRF model. The WRF wind field data has been used for the initialization of the SWAN model driving for 7 days.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.