ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2566 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2566
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 0.000 0 - 0 - - - - -
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 0.000 0 - 0 - - - - -
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 0.000 0 - 0 - - - - -
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 0.000 0 - 0 - - - - -
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 0.000 0 - 0 - - - - -
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.000 0 - 0 - - - - -
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 0.000 0 - 0 - - - - -
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 0.000 0 - 0 - - - - -
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.000 0 - 0 - - - - -
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.000 0 - 0 - - - - -
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 0.000 0 - 0 - - - - -
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.000 0 - 0 - - - - -
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 0.000 0 - 0 - - - - -
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.000 0 - 0 - - - - -
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 0.000 0 - 0 - - - - -
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 0.000 0 - 0 - - - - -
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 0.000 0 - 0 - - - - -
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 0.000 0 - 0 - - - - -
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 0.000 0 - 0 - - - - -
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 0.000 0 - 0 - - - - -
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 - 0 - - - - -
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 0.000 0 - 0 - - - - -
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 0.000 0 - 0 - - - - -
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 0.000 0 - 0 - - - - -
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 0.000 0 - 0 - - - - -
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 96.000 15.90 0.000 0 0
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.000 0 0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 0.000 0 - 0 - - - - -
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.000 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 0.000 0 - 0 - - - - -
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.000 0 - 0 - - - - -
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.000 0 - 0 - - - - -
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 0.000 0 - 0 - - - - -
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.000 0 - 0 - - - - -
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 0.000 0 - 0 - - - - -
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 0.000 0 - 0 - - - - -
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.000 0 - 0 - - - - -
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.000 0 - 0 - - - - -
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 0.000 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.000 0 - 0 - - - - -
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.000 0 - 0 - - - - -
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 32.020 75 32.020 75 - - - - -
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 0.000 0 - 0 - - - - -
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 0.000 0 - 0 - - - - -
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.000 0 - 0 - - - - -
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 0.000 0 - 0 - - - - -
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 0.000 0 - 0 - - - - -
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.000 0 - 0 - - - - -
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 0.000 0 - 0 - - - - -
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 0.000 0 - 0 - - - - -
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 29.080 81 28.890 80 - - - - 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.000 0 - 0 - - - - -
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.000 0 - 0 - - - - -
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.000 0 - 0 - - - - -
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 0.000 0 - 0 - - - - -
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.000 0 - 0 - - - - -
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.000 0 - 0 - - - - -
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 0.000 0 - 0 - - - - -
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 0.000 0 - 0 - - - - -
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.000 0 - 0 - - - - -
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 0.000 0 - 0 - - - - -
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.000 0 - 0 - - - - -
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.000 0 - 0 - - - - -
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.000 0 - 0 - - - - -
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 0.000 0 - 0 - - - - -
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 0.000 0 - 0 - - - - -
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 - 0 - - - - -
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.000 0 - 0 - - - - -
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.000 0 - 0 - - - - -
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.000 0 - 0 - - - - -
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 0.000 0 - 0 - - - - -
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.000 0 - 0 - - - - -
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 0.000 0 - 0 - - - - -
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 0.000 0 - 0 - - - - -
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 0.000 0 - 0 - - - - -
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 0.000 0 - 0 - - - - -
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 0.000 0 - 0 - - - - -
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 0.000 0 - 0 - - - - -
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 0.000 0 - 0 - - - - -
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 0.000 0 - 0 - - - - -
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 0.000 0 - 0 - - - - -
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 0.000 0 - 0 - - - - -
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.000 0 - 0 - - - - -
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 0.000 0 - 0 - - - - -
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 0.000 0 - 0 - - - - -
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 0.000 0 - 0 - - - - -
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.000 0 - 0 - - - - -
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.000 0 - 0 - - - - -
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.000 0 - 0 - - - - -
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 0.000 0 - 0 - - - - -
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 0.000 0 - 0 - - - - -
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 0.000 0 - 0 - - - - -
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 0.000 0 - 0 - - - - -
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 17.520 44 17.440 44 - - - - -
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 9.310 34 9.280 34 - - - - -
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.000 0 - 0 - - - - -
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 0.000 0 - 0 - - - - -
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 17.360 63 17.360 63 0.110 - - - 0.070
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 0.000 0 - 0 - - - - -
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 0.000 0 - 0 - - - - -
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.000 0 - 0 - - - - -
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 3.790 84 3.790 84 0.010 - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 0.000 0 - 0 - - - - -
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 0.000 0 - 0 - - - - -
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 0.000 0 - 0 - - - - -
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 0.000 0 - 0 - - - - -
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 0.000 0 - 0 - - - - -
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 0.000 0 8.290 22 - - - - 0.160
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 0.000 0 7.140 27 - - - - 0.020
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 0.000 0 - 0 - - - - -
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.000 0 - 0 - - - - -
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 0.000 0 - 0 - - - - -
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 0.000 0 - 0 - - - - -
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 0.000 0 - 0 - - - - -
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 0.000 0 - 0 - - - - -
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 0.000 0 - 0 - - - - -
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 13.540 68 13.460 67 - - - - 0.040
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 0.000 0 - 0 - - - - -
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 0.000 0 - 0 - - - - -
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 122.620 64 137.670 55 0.120 0.000 0.000 0.000 0.300
  สูงสุด 98.000 7.30 32.020 84 32.020 84 0.110 0.160
  ต่ำสุด 0.116 0.003 3.790 34 22
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 0.000 0 - 0 - - - - -
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.000 0 - 0 - - - - -
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 0.000 0 - 0 - - - - -
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 0.000 0 - 0 - - - - -
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 0.000 0 - 0 - - - - -
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 0.000 0 - 0 - - - - -
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 0.000 0 - 0 - - - - -
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 0.000 0 - 0 - - - - -
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 0.000 0 - 0 - - - - -
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 0.000 0 - 0 - - - - -
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 0.000 0 - 0 - - - - -
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 0.000 0 - 0 - - - - -
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 0.000 0 - 0 - - - - -
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 0.000 0 - 0 - - - - -
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 97.000 7.80 0.000 0 0
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.000 0 0
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 0.000 0 - 0 - - - - -
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 0.000 0 - 0 - - - - -
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 43.410 2.17 0.000 0 0
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.000 0 0
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 0.000 0 - 0 - - - - -
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 0.000 0 - 0 - - - - -
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 0.000 0 - 0 - - - - -
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 0.000 0 - 0 - - - - -
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 50.000 4.80 0.000 0 0
  ต่ำสุด 4.000 0.032 0.000 0 0
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 0.000 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.000 0 - 0 - - - - -
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 0.000 0 - 0 - - - - -
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 0.000 0 - 0 - - - - -
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.000 0 - 0 - - - - -
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 0.000 0 - 0 - - - - -
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 0.000 0 - 0 - - - - -
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 0.000 0 - 0 - - - - -
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 80.000 2.50 32.020 0 0
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 0 0
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 122.620 64 137.670 55 0.120 0.000 0.000 0.000 0.300