ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในช่วงเดือนมีนาคม 2563

ตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่เพียง 431 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนในภาคใต้มีน้ำไหลลงมากที่สุด 172 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศที่มีน้ำไหลลงเขื่อน 98 และ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ตาม

ลำดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พายุฤดูร้อนส่งผลทำให้เกิดฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ มีน้ำไหลลงเขื่อนเพียง 67 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนรวมกันทั้งเดือน 83 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนป่าสักและเขื่อนสิริกิติ์ที่ตั้งอยู่ใน

บริเวณที่เกิดฝนตกจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน มีน้ำไหลลงเขื่อนเพียง 12 และ 58 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ สำหรับเขื่อนแควน้อยมีน้ำไหลลงเขื่อนน้อยมาก ตลอดทั้งเดือนมีน้ำไหลลงเขื่อนไม่ถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อน

จากสถานการณ์ฝนตกที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ช่วงในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่าฝนที่ตกในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันตกของประเทศ

ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนส่งผลทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่าช่วงกลางเดือนและช่วงปลายเดือน สำหรับภาคกลางมีน้ำไหลเช้าเขื่อนมากในช่วงกลางเดือนเท่านั้น ส่วนสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พบว่าเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล มีน้ำไหลเข้าในช่วงต้นเดือนมากกว่าช่วงอื่น ๆ ส่วนเขื่อนแควน้อยไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน สำหรับเขื่อนป่าสักมีน้ำไหลลงเขื่อนในช่วงกลางเดือนเท่านั้น