รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,182 5,105 38 1,304.96 10 5,512 1.10 21.12 0.38 7.50 306.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,409 4,688 49 1,837.89 19 5,653 4.05 118.12 2.09 14.04 727.02
เขื่อนแม่งัด      265 125 129 49 116.91 44 303 0.07 2.77 0.92 0.25 14.23
เขื่อนกิ่วลม      106 55 64 60 60.50 57 546 0.15 5.30 0.97 0.57 9.89
เขื่อนแม่กวง      263 72 84 32 70.38 27 185 0 4.92 2.67 0.79 29.05
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 87 68 40 61.99 36 225 0 1.14 0.51 0.24 7.53
เขื่อนแควน้อย      939 377 361 38 317.60 34 1,338 0 13.73 1.03 1.12 52.75
เขื่อนแม่มอก      110 30 41 37 24.83 23 233 0.07 0.77 0.33 0.07 1.37
รวมภาคเหนือ      24,825 10,338 10,540 42 3,795.06 15 13,995 5.44 167.87 1.20 24.58 1,148.34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,118 764 39 664.40 34 2,213 0 6.40 0.29 3.48 129.60
เขื่อนลำตะคอง      314 132 307 98 283.99 90 265 0.26 9.84 3.71 0.50 34.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 18 134 87 132.78 86 171 0.09 4.92 2.88 0.26 21.62
เขื่อนน้ำอูน      520 240 209 40 164.25 32 446 0.32 8.93 2.00 0.64 27.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 432 1,272 52 691.44 28 2,476 0.11 26.40 1.07 4.01 169.21
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,498 1,469 75 637.42 32 1,668 0 15.21 0.91 0.81 25.25
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 111 68 73.71 45 160 0 1.55 0.97 1.54 27.84
เขื่อนห้วยหลวง      136 48 48 36 41.71 31 161 0 0.17 0.11 0.11 6.59
เขื่อนลำนางรอง      121 21 91 75 87.65 72 52 1.48 2.94 5.69 0 3.10
เขื่อนมูลบน      141 41 130 92 122.66 87 97 0.03 4.72 4.86 0.41 12.52
เขื่อนน้ำพุง      165 82 84 51 76.46 46 134 0.08 2.59 1.93 0 1.08
เขื่อนลำแซะ      275 68 212 77 204.50 74 200 0 14.27 7.15 0.29 28.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,740 4,831 58 3,180.97 38 8,042 2.37 97.94 1.22 12.05 487.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 185 451 47 448.28 47 2,239 0 4.81 0.21 6.48 174.56
เขื่อนกระเสียว      299 59 191 64 151.14 51 327 0 0 0 1.73 4.25
เขื่อนทับเสลา      160 35 57 36 40.29 25 132 0 2.21 1.68 0 48.52
เขื่อนเจ้าพระยา      13.63/5.78 * 100 **
รวมภาคกลาง      1,419 278 700 49 639.71 45 2,698 0.00 7.02 0.26 8.21 227.33
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,331 12,677 71 2,412.31 14 4,617 0 121.88 2.64 13.98 532.50
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,222 4,286 48 1,273.88 14 5,417 0 39.42 0.73 8.53 390.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,553 16,963 64 3,686.19 14 10,034 0.00 161.30 1.61 22.51 922.57
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 39 63 54 51.22 44 52 0.08 1.26 2.42 0.30 13.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 32 132 81 118.55 72 215 0.11 10.05 4.67 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 72 101 24 70.69 17 283 0 0.19 0.07 1.83 58.95
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 101 111 49 106.18 47 308 0 0.22 0.07 2.22 82.48
เขื่อนประแสร์      295 92 208 70 187.71 64 271 0 0 0 0.64 13.52
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 158 169 57 149.28 51 323 0.05 4.75 1.47 1.24 56.07
รวมภาคตะวันออก      1,515 493 783 52 683.63 45 1,452 0.24 16.47 1.13 6.23 224.10
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 376 450 63 384.93 54 898 0.25 26.95 3.00 2.85 90.05
เขื่อนปราณบุรี      391 225 318 81 300.73 77 456 0.49 9.76 2.14 0.98 39.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,492 3,658 65 2,306.04 41 2,645 1.72 70.79 2.68 4.00 145.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,056 1,261 87 984.81 68 1,589 3.78 672.94 42.35 12.35 776.85
รวมภาคใต้      8,194 5,150 5,687 69 3,976.51 49 5,587 6.24 780.44 13.97 20.18 1,052.62
รวมทั้งประเทศ 70,926 40,552 39,504 56 15,962.07 23 41,808 14.29 1,231.04 2.94 93.76 4,062.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ