รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,191 5,112 38 1,312.21 10 5,512 0 20.02 0.36 6.50 299.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,418 4,699 49 1,848.75 19 5,653 5.79 114.07 2.02 13.99 712.98
เขื่อนแม่งัด      265 126 129 49 117.09 44 303 0.09 2.70 0.89 0.11 13.98
เขื่อนกิ่วลม      106 54 64 61 60.92 57 546 0.10 5.15 0.94 0.47 9.32
เขื่อนแม่กวง      263 73 85 32 71.21 27 185 0.06 4.92 2.66 0.44 28.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 87 68 40 62.26 37 225 0 1.14 0.51 0.27 7.28
เขื่อนแควน้อย      939 379 362 39 319.04 34 1,338 0 13.73 1.03 1.12 51.62
เขื่อนแม่มอก      110 31 41 37 24.83 23 233 0.02 0.69 0.30 0.02 1.30
รวมภาคเหนือ      24,825 10,359 10,561 43 3,816.31 15 13,995 6.06 162.42 1.16 22.92 1,123.75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,124 770 39 669.69 34 2,213 0 6.40 0.29 3.51 126.12
เขื่อนลำตะคอง      314 133 307 98 284.52 90 265 0.05 9.58 3.62 0.03 33.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 18 134 87 133.01 86 171 0.09 4.83 2.83 0.26 21.36
เขื่อนน้ำอูน      520 240 210 40 164.75 32 446 0.35 8.61 1.93 0.64 26.78
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 433 1,278 53 696.66 29 2,476 0.14 26.29 1.06 4.06 165.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,503 1,474 75 642.26 33 1,668 0 15.21 0.91 0.88 24.44
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 113 69 75.51 46 160 0 1.55 0.97 1.06 26.30
เขื่อนห้วยหลวง      136 48 48 36 41.86 31 161 0 0.17 0.11 0.11 6.48
เขื่อนลำนางรอง      121 21 91 75 87.65 72 52 0 1.46 2.83 0 3.10
เขื่อนมูลบน      141 41 130 92 123.13 87 97 0 4.69 4.82 0.04 12.11
เขื่อนน้ำพุง      165 82 84 51 76.46 46 134 0.08 2.51 1.87 0 1.08
เขื่อนลำแซะ      275 69 212 77 205.02 75 200 0.18 14.27 7.15 0.29 28.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,754 4,851 58 3,200.52 38 8,042 0.89 95.57 1.19 10.88 475.43
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 185 457 48 453.83 47 2,239 0 4.81 0.21 4.76 168.07
เขื่อนกระเสียว      299 59 193 65 152.91 51 327 0 0 0 1.73 2.52
เขื่อนทับเสลา      160 35 57 36 40.29 25 132 0 2.21 1.68 0 48.52
เขื่อนเจ้าพระยา      13.8/5.54 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 279 707 50 647.03 46 2,698 0.00 7.02 0.26 6.49 219.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,353 12,694 72 2,429.25 14 4,617 4.21 121.88 2.64 15.00 518.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,241 4,296 48 1,283.92 14 5,417 0.86 39.42 0.73 10.03 381.54
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,594 16,990 64 3,713.17 14 10,034 5.07 161.30 1.61 25.03 900.06
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 39 64 54 51.44 44 52 0.07 1.18 2.27 0.28 12.78
เขื่อนหนองปลาไหล      164 33 132 81 118.95 73 215 0 9.94 4.62 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 72 103 24 72.60 17 283 0 0.19 0.07 1.73 57.11
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 102 113 50 108.40 48 308 0 0.21 0.07 2.36 80.26
เขื่อนประแสร์      295 93 209 71 188.51 64 271 0 0 0 0.25 12.88
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 159 170 58 150.50 51 323 0.47 4.71 1.46 1.24 54.83
รวมภาคตะวันออก      1,515 498 790 52 690.40 46 1,452 0.54 16.23 1.12 5.86 217.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 378 453 64 388.01 55 898 0 26.70 2.98 2.85 87.20
เขื่อนปราณบุรี      391 227 319 82 301.32 77 456 0.49 9.27 2.03 0.98 38.78
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,499 3,660 65 2,308.82 41 2,645 0.66 69.07 2.61 2.95 141.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,054 1,270 87 993.42 68 1,589 3.78 669.16 42.12 12.74 764.50
รวมภาคใต้      8,194 5,157 5,702 70 3,991.57 49 5,587 4.93 774.20 13.86 19.52 1,032.44
รวมทั้งประเทศ 70,926 40,641 39,601 56 16,059.00 23 41,808 17.49 1,216.74 2.91 90.70 3,968.65
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ