เขื่อน
ชนิดของข้อมูล
เลือกปี
% เทียบกับ รนก.    
  > 80%
  51-80%
  30-50%
  < 30%

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)