รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,192 5,121 38 1,320.91 10 5,512 0 20.02 0.36 6.50 292.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,427 4,708 50 1,857.82 20 5,653 5.80 108.28 1.92 14.01 698.99
เขื่อนแม่งัด      265 127 129 49 117.11 44 303 0.13 2.61 0.86 0.03 13.87
เขื่อนกิ่วลม      106 54 65 61 61.28 58 546 0 5.05 0.92 0.47 8.85
เขื่อนแม่กวง      263 73 86 33 71.63 27 185 0.03 4.86 2.63 0.44 27.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 88 69 40 62.53 37 225 0 1.14 0.51 0.24 7.02
เขื่อนแควน้อย      939 380 363 39 320.24 34 1,338 0 13.73 1.03 1.12 50.50
เขื่อนแม่มอก      110 31 41 37 24.83 23 233 0.02 0.67 0.29 0.02 1.27
รวมภาคเหนือ      24,825 10,371 10,581 43 3,836.35 15 13,995 5.98 156.36 1.12 22.83 1,100.83
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,131 775 39 675.00 34 2,213 0 6.40 0.29 3.51 122.61
เขื่อนลำตะคอง      314 133 308 98 285.09 91 265 0.36 9.53 3.60 0.35 33.77
เขื่อนลำพระเพลิง      155 18 135 87 133.25 86 171 0.09 4.74 2.78 0.26 21.10
เขื่อนน้ำอูน      520 240 210 40 165.25 32 446 0 8.07 1.81 0 26.15
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 434 1,283 53 701.90 29 2,476 0.11 26.15 1.06 4.04 161.14
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,510 1,479 75 647.12 33 1,668 0.06 15.21 0.91 0 23.56
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 114 69 76.83 47 160 0 1.55 0.97 1.43 25.24
เขื่อนห้วยหลวง      136 48 49 36 42.11 31 161 0 0.17 0.11 0.11 6.37
เขื่อนลำนางรอง      121 21 91 75 87.83 72 52 0.09 1.46 2.83 0 3.10
เขื่อนมูลบน      141 42 130 92 123.29 87 97 0.14 4.69 4.82 0.04 12.07
เขื่อนน้ำพุง      165 83 84 51 76.46 46 134 0.08 2.43 1.81 0 1.08
เขื่อนลำแซะ      275 69 212 77 205.28 75 200 0 14.10 7.06 0.29 28.35
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,771 4,870 58 3,219.41 38 8,042 0.93 94.50 1.18 10.03 464.54
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 186 462 48 459.38 48 2,239 0 4.81 0.21 4.75 163.32
เขื่อนกระเสียว      299 59 195 65 154.71 52 327 0 0 0 0.01 0.79
เขื่อนทับเสลา      160 35 57 36 40.29 25 132 0 2.21 1.68 0 48.52
เขื่อนเจ้าพระยา      13.87/5.54 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 280 714 50 654.38 46 2,698 0.00 7.02 0.26 4.76 212.63
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,371 12,708 72 2,442.81 14 4,617 1.56 117.67 2.55 15.03 503.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,264 4,306 49 1,293.98 15 5,417 0.84 38.56 0.71 10.03 371.51
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,635 17,014 64 3,736.79 14 10,034 2.40 156.23 1.56 25.06 875.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 39 64 54 51.66 44 52 0.04 1.11 2.14 0.32 12.49
เขื่อนหนองปลาไหล      164 33 133 81 119.55 73 215 0.41 9.94 4.62 0 0
เขื่อนคลองสียัด      420 72 104 25 74.40 18 283 0 0.19 0.07 1.83 55.38
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 104 115 51 110.61 49 308 0 0.21 0.07 2.19 77.90
เขื่อนประแสร์      295 93 209 71 188.92 64 271 0 0 0 0.25 12.63
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 160 171 58 151.34 51 323 0.25 4.24 1.31 1.24 53.60
รวมภาคตะวันออก      1,515 503 796 53 696.48 46 1,452 0.70 15.69 1.08 5.83 212.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 379 456 64 391.49 55 898 1.47 26.70 2.98 2.85 84.35
เขื่อนปราณบุรี      391 227 319 82 301.90 77 456 0.49 8.78 1.93 0.98 37.81
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,506 3,663 65 2,311.59 41 2,645 3.03 68.41 2.59 3.93 139.01
เขื่อนบางลาง      1,454 1,053 1,279 88 1,002.55 69 1,589 3.76 665.38 41.88 12.75 751.76
รวมภาคใต้      8,194 5,165 5,718 70 4,007.53 49 5,587 8.75 769.27 13.77 20.51 1,012.93
รวมทั้งประเทศ 70,926 40,725 39,693 56 16,150.94 23 41,808 18.76 1,199.07 2.87 89.02 3,877.96
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ