Home งานวิจัย/ความรู้ ความรู้ทั่วไป หนังสือ "แผนที่น้ำระดับจังหวัด"
หนังสือ "แผนที่น้ำระดับจังหวัด"

สสนก. จัดทำแผนที่น้ำระดับจังหวัด ปัจจุบันจัดทำแล้ว 4 ภาค เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้

เอกสารจัดแบ่งตามภาคได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้ (ภาคกลาง และภาคตะวันตก จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2557)

เมื่อแล้วเสร็จจะนำขึ้นระบบต่อไป [หน้ารายการเอกสาร]

south east northeast

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน 2

ฉบับเต็ม 87.8 MB

ตัวอย่าง

sample page sample page2 sample page3

คู่มือการใช้โปรแกรม QUANTUM GIS เบื้องต้น

manual

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:57 น.
 
Home งานวิจัย/ความรู้ ความรู้ทั่วไป หนังสือ "แผนที่น้ำระดับจังหวัด"