19 ม.ค. 2564
อีก 102 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2564
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
4,696
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ
จาก 4 เขื่อนหลักฯ

1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
3,500
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
1,705
ล้านลูกบาศก์เมตร